NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SPORTOWE

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Chełmna

z 24 marca 2021 roku

o naborze wniosków na stypendia sportowe

 

Podstawa prawna :

– uchwała nr XXXIV/231/2021 z dnia 24.02.2021 roku Rady Miasta Chełmna w sprawie określenia zasad przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno.

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.),

– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),

 

Jednostka realizująca sprawę:

Referat Komunikacji Społecznej, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Chełmna

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno (pokój 305), sport@chelmno.pl

Tel. 56-677-17-43, mob. 515-275-344

 

1.Wymagane dokumenty od wnioskodawcy:

1) Wniosek o przyznanie stypendium sportowego (według formularza),

2) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),

3) oświadczenie o braku przynależności klubowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych),

4) kserokopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej za stypendium sportowe.

 

2.Sposób dostarczenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miasta Chełmna na jeden z poniższych sposobów:

a) złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczo – Informacyjnym Urzędu Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno w godzinach urzędowania,

b) przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

 

3.Wymagane opłaty:

1) Za wydanie decyzji administracyjnej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 10 zł. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1a, art. 4, art. 6 ust 1 pkt 1 i ust. 2, art. 8 ust. 1 i 3 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej. Kwotę tę należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Chełmna:

nr konta: 45 1160 2202 0000 0003 3297 0730

wpisując tytuł wpłaty: „opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej – stypendia sportowe” (kserokopię dowodu wpłaty dołączyć do wniosku).

2) W przypadku złożenia wniosku przez rodzica lub opiekuna prawnego w dowodzie wpłaty należy wskazać imię i nazwisko zawodnika, którego dotyczy stypendium.

3) W przypadku nieuiszczenia opłaty skarbowej wnioskodawca będzie wezwany w trybie art. 261 § 1 i 2 k.p.a. do uiszczenia opłaty w terminie 14 dni, ze skutkiem pozostawienia wniosku bez rozpoznania w razie nieuzupełnienia.

 

4.Termin złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać do 2 kwietnia 2021 roku.

 

5.Termin odpowiedzi:

Wydanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie następuje w terminie do 21 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W sytuacji szczególnie skomplikowanej termin może ulec wydłużeniu do 31 dni.

 

6.Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu  – za pośrednictwem Burmistrza Miasta Chełmna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego.

 

DO POBRANIA

  1. Regulamin określający zasady przyznawania, pozbawiania i wysokość stypendiów sportowych w Gminie Miasto Chełmno [POBIERZ]
  2. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego [POBIERZ]
  3. Oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasto Chełmno w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych) [POBIERZ]
  4. Oświadczenie o braku przynależności klubowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium (dotyczy zawodników niezrzeszonych) [POBIERZ]
Ostatnie posty
Skip to content